Чемпионат Третьей лиги PS4 сезон 99

  12345678910111213141516171819202122
1A333ER1243:03:5 2:1  5:5   2:32:36:04:3  1:22:0 3:23:3  2:35:21:52:2 
2Alizan0:35:3    10:17:01:21:3   5:38:01:33:3 4:03:24:44:3   2:13:00:32:1 
3Anton-Baybakov[vk]      0:30:6       0:00:2   5:51:10:60:8 
4AVBru1:2        2:54:34:24:1  5:03:0     0:2 
5Dedura         1:22:5           
6Detsl         3:82:51:31:2   1:51:50:71:22:4    
7Dimasta5:51:100:7        0:71:2   1:14:100:41:53:21:6  1:90:4 
8Dmitriy-Tulupov[vk] 2:13:13:06:0     4:01:0 2:25:1     2:42:0 5:02:30:81:1 
9droban        2:31:2   4:53:0    2:31:2   
10Evgeniy-Belokurov[vk]       0:40:13:22:1   1:21:3    1:21:1  1:02:0
11Gosha993:23:2  5:23:42:15:28:35:2    10:05:0  3:12:06:12:2   4:23:15:44:2 
12Janik073:40:63:50:8 2:41:4 2:13:17:02:12:21:5  0:100:5  0:21:21:62:40:12:53:21:4 1:20:10:40:3 
13Nocomment 3:13:3             1:44:25:02:1 4:04:0  
14petrukhin        5:40:32:13:1           
15Robert-Muhitdinov[vk]2:10:20:42:3 0:50:3      1:30:22:02:1  0:42:11:12:50:10:2 4:11:0  
16Ronny 4:43:40:02:0  5:11:110:4   1:62:26:14:2  4:01:24:24:4  3:05:12:62:7 
17slavikfcsm2:33:3    5:17:04:05:1    1:05:24:12:4 1:15:22:44:42:23:2 4:32:14:72:2 
18slv1985     2:14:22:36:14:20:2   2:34:10:51:2 1:02:0 2:22:3 1:26:32:60:4 
19Starden74        3:22:12:11:1           
20stativka3:22:51:20:35:51:1    0:53:2  2:41:32:11:00:40:4 1:40:10:31:53:41:22:13:6 0:61:3 
21VotetopreSS5:12:23:01:26:08:02:0  9:14:08:01:1  4:52:44:03:0   6:27:27:42:26:24:0 6:03:1 
22Ануар         0:10:2           
џндекс.Њетрика